Deval Patrick visits Occupy Boston – Oct 15, 2011

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=-Ckhym2VeXk]